15.12.2017.

POZIV za Izvanrednu glavnu skupštinu društva JADRANKA d.d., Mali Lošinj

Na temelju čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 
110/15) i čl. 37. Statuta društva JADRANKA dioničko društvo, hoteli i trgovina, Mali 
Lošinj  (Grad  Mali  Lošinj),  Dražica  1,  OIB:  70741052040  (u  daljnjem  tekstu: 
Društvo), Uprava upućuje dioničarima Društva

POZIV
za Izvanrednu glavnu skupštinu društva JADRANKA d.d., Mali Lošinj

I.)  Izvanredna  glavna  skupština  društva  JADRANKA  dioničko  društvo,  hoteli  i 
trgovina, Mali Lošinj (Grad Mali Lošinj), Dražica 1, OIB: 70741052040, održati će 
se  25.  siječnja  2018.  u  12  sati  u  kongresnoj  dvorani  hotela  Aurora,  u  Malom 
Lošinju, Sunčana uvala 4.

II.) Za Izvanrednu glavnu skupštinu predlaže se sljedeći
Dnevni red:

1.  Otvaranje  Izvanredne  glavne  skupštine,  utvrđivanje  broja  nazočnih  i  zastupanih 
dioničara i broja glasova te izbor predsjednika Skupštine;

2. Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara;

3. Prestanak članstva člana Nadzornog odbora uslijed smrti;

4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;

III.) Prijedlozi odluka uz točke dnevnog reda:

Ad 1. Sukladno čl. 45. st. 1. Statuta Društva, donosi se odluka o izboru gosp.  Željka 
Kovačić za predsjednika Skupštine.

Ad 2. Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara.

"  I.  Na  dan  donošenja  ove  Odluke  temeljni  kapital  društva  JADRANKA  dioničko 
društvo, hoteli i trgovina, skraćena tvrtka: JADRANKA d.d. (MBS: 040027578, OIB: 
70741052040),  sa  sjedištem  u  Malom  Lošinju  (Grad  Mali  Lošinj),  Dražica  1, 
Republika Hrvatska (u nastavku: Društvo), iznosi 1.063.472.000,00 kuna i podijeljen 
je  na  1.063.472  redovne  dionice  koje  glase  na  ime,  svaka  nominalne  vrijednosti  od 
1.000,00 kuna. Sve dionice Društva su redovne dionice, sve glase na ime te su izdane 
u  nematerijaliziranom  obliku  te  s  oznakom  JDRA-R-A  (ISIN  oznaka: 
HRJDRARA0008, CFI  oznaka: ESVUFR) postoje u obliku elektroničkog zapisa na 
računima  nematerijaliziranih  vrijednosnih  papira  u  računalnom  sustavu  središnjeg 
depozitorija  koji  vodi  Središnje  klirinško  depozitarno  društvo  d.d.  (u  nastavku: 
SKDD).  U  odnosu  na  Društvo,  kao  dioničar  vrijedi  vlasnik  računa  vrijednosnog 
papira  otvorenog  kod  SKDD-a  na  čijem  računu  se  nalaze  dionice  izdavatelja 
JADRANKA d.d., Mali Lošinj.

II.  Utvrđuje  se  da  Beta  Ulaganja  d.o.o.,  Zagreb  (Grad  Zagreb),  Ratkajev  prolaz  8, 
OIB: 00713870499 (u nastavku: Glavni dioničar) na dan donošenja ove Odluke ima 
1.048.158  dionica,  svaka  nominalne  vrijednosti  1.000,00  kn,  ukupne  nominalne 
vrijednosti  od  1.048.158.000,00  kn,  koje  se  odnose  na  98,56%  temeljnoga  kapitala 
Društva  i  daju  pravo  na  98,56%  od  ukupnog  broja  glasova  u  Glavnoj  skupštini 
Društva.

III. Utvrđuje se da manjinski dioničari Društva imaju ukupno 15.314 dionica Društva 
ukupne  nominalne  vrijednosti  od  15.314.000,00  kn,  koje  se  odnose  na  1,44% 
temeljnoga  kapitala  Društva  i  daju  pravo  na  1,44%  od  ukupnog  broja  glasova  u 
Glavnoj skupštini Društva (u nastavku: Manjinski dioničari).

IV. U skladu s odredbama članka 300.f.  –  300.j. Zakona o trgovačkim društvima i na 
temelju  ove  Odluke,  15.314  dionica  Manjinskih  dioničara,  svaka  nominalne 
vrijednosti od 1.000,00 kn, oznake JDRA-R-A, koje se odnose na 1,44% temeljnoga 
kapitala  Društva  i  koje  daju  pravo  na  1,44%  od  ukupnog  broja  glasova  u  Glavnoj 
skupštini Društva, prenose se na Glavnog dioničara na dan upisa ove odluke u sudski 
registar Trgovačkog suda u Rijeci.

V.  Društvo  će  nakon  upisa  ove  odluke  u  sudski  registar  bez  odgode  o  ovoj  odluci 
obavijestiti  Središnje  klirinško  depozitarno  društvo  d.d.  radi  provedbe  korporativne 
akcije  preknjižbe  svih  dionica  s  računa  nematerijaliziranih  vrijednosnih  papira 
Manjinskih  dioničara  na  račun  nematerijaliziranih  vrijednosnih  papira  Glavnog 
dioničara, u skladu s rješenjem nadležnog trgovačkog suda i ovom Odlukom.

VI.  Glavni  dioničar  će  za  prenesene  dionice  Manjinskim  dioničarima  isplatiti 
otpremninu u novcu u iznosu od 700,00 kuna za jednu redovnu dionicu Društva koja 
je  u  cijelosti  otplaćena  i  na  kojoj  ne  postoje  upisani  tereti.  Za  dionice  na  kojima 
postoje upisani tereti kao i za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene, otpreminina koja 
se isplaćuje Manjinskom dioničaru umanjit će se za stvarni iznos tereta odnosno za 
neotplaćeni iznos.

VII. Otpremnina će se bez odgode nakon upisa ove Odluke u sudski registar  isplatiti 
svakom  Manjinskom  dioničaru  na  čijem  su  računu  nematerijaliziranih  vrijednosnih 
papira  kod  SKDD-a  dionice  upisane  na  dan  prijenosa,  na  njihove  račune  koji  su 
poznati  SKDD-u  ili  Društvu.  Otpremnina  će  se  isplatiti  zajedno  s  pripadajućim 
kamatama u  visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za pet  postotnih 
poena, koje teku od upisa ove Odluke u sudski registar do dana isplate otpremnine.

VIII. U slučaju da Društvo ili Središnje klirinško depozitarno društvo ne raspolažu s 
podacima  o  bankovnim  računima  Manjinskih  dioničara,  niti  Manjinski  dioničari  na 
pisani  poziv  Društva  odnosno  SKDD-a  ne  dostave  podatke  o  svom  bankovnom 
računu u roku od osam dana od primitka takvog poziva, ili ako bude drugih prepreka 
u  isplati,  otpremnina  će  se  deponirati  kod  SKDD-a  s  učinkom  ispunjenja  obveze 
plaćanja  otpremnine.  SKDD  će  Manjinskim  dioničarima  otpremiti  izvješća  o 
mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

IX. Izvješće ovlaštenog sudskog vještaka kojeg je imenovao Trgovački sud u Rijeci, 
Branko  Tomašković,  ovlašteni  revizor,  iz  društva  RSM  Croatia  d.o.o.,  Koprivnica 
(Grad Koprivnica), Josipa Vargovića 2, OIB 75897840685, o primjerenosti utvrđene 
otpremnine sukladno članku 300.h stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima prilaže 
se u izvorniku Zapisniku s Izvanredne glavne skupštine i čini njegov sastavni dio.

X. Za isplatu otpremnine posebnim jamstvom  br. 17011220055  od 12. prosinca 2017. 
jamči  Raiffeisenbank  Austria  d.d.,  Zagreb,  a  spomenuto  jamstvo  prilaže  se  u 
izvorniku Zapisniku s Izvanredne glavne skupštine i čini njegov sastavni dio.

XI. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar."

Ad 3. Utvrđuje se da je, uslijed  smrti, prestalo članstvo  u Nadzornom odboru Društva 
sljedećeg člana:
Dražen Grubišić-Čabo, OIB: 71950127908
Zagreb, Masarykova ulica 25
- član Nadzornog odbora.

Ad  4.  Nadzorni  odbor,  sukladno  članku  280.  stavak  3.  Zakona  o  trgovačkim 
društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

I. Za člana nadzornog odbora izabire se:
Borislav Škegro, mr. sc. oec., OIB: 10220843318, Zagreb, Gornji Bukovac 110 B.

II.  Mandat novom članu nadzornog odbora navedenom  u točki I. ove odluke počinje 
nakon  okončanja  ove  Glavne  skupštine  i  traje  do  isteka  mandata  postojećim 
članovima nadzornog odbora.

III.  Temeljem  članka  281.  stavak  1.  Zakona  o  trgovačkim  društvima  navode  se  i 
podaci o članstvu člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima 
drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:

Borislav  Škegro  u  trenutku  objave  ovog  Poziva:  predsjednik  nadzornog  odbora
društva  Drvna  industrija  SPAČVA  dioničko  društvo,  Vinkovci,  Duga  181, 
predsjednik  nadzornog  odbora  društva    QUAESTUS  PRIVATE  EQUITY  d.o.o.  za 
upravljanje  otvorenim  investicijskim  fondovima  rizičnog  kapitala  s  privatnom 
ponudom,  Zagreb,  Radnička  cesta  52,  direktor  u  društvu  AEQUITAS 
UPRAVLJANJE  d.o.o.  za usluge,  Zagreb,  Ilica 1 A, predsjednik nadzornog odbora u 
društvu  Tvornica  tekstila  Trgovišće  d.o.o.  za  proizvodnju  i  trgovinu,  Veliko 
Trgovišće, Ulica dr. Stanka Pinjuh 16.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

IV.)  Materijali  koji  služe  kao  podloga  za  donošenje  predloženih  odluka,  obrazac 
prijave  za  sudjelovanje  u  radu  Izvanredne  glavne  skupštine,  obrazac  punomoći,  te 
podaci o ukupnom  broju dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine 
dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu društva, u Službi PIP, radnim danom, od 
ponedjeljka  do  petka  i  to  od  10  do  14  sati,  počev  od  objave  sazivanja  Glavne 
skupštine.

Od objave poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama Uprave 
Društva  izložena  je  u  skladu  s  čl.  300.  h.  st.  3.  t.  1.  –  4.  Zakona  o  trgovačkim 
društvima sljedeća dokumentacija: 

– prijedlog odluke Izvanredne glavne skupštine o prijenosu dionica,
– godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društva za tri posljednje godine,
– izvješće glavnog dioničara iz čl. 300 h st. 2. Zakona o trgovačkim društvima,
– izvješće vještaka iz čl. 300 h st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

V.)  Pravo  sudjelovanja  na  Izvanrednoj  glavnoj  skupštini  imaju  dioničari  koji  su 
pisano,  najkasnije  najkasnije  6  (šest)  dana  prije  održavanja  Izvanredne  glavne 
skupštine,  tj.  do  uključivo  18.01.2018.  godine,  Upravi  Društva  prijavili  svoje 
sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dan održavanja skupštine i dan prispijeća prijave 
ne uračunavaju se u taj rok. 

Za  broj  glasova  koji  pripada  pojedinom  dioničaru  mjerodavno  je  stanje  na  računu 
vrijednosnih  papira  otvorenom  u  SKDD  d.d.  na  početak  21.  dana  prije  održavanja 
Izvanredne  glavne  skupštine,  odnosno  na  04.01.2018.  godine,  o  kojem  datumu  će 
Uprava  Društva  obavijestiti  Središnje  klirinško  depozitarno  društvo  d.d.,  Zagreb, 
Heinzelova  62/a,  OIB:  64406809162,  kako  bi  se  utvrdio  popis  vlasnika  računa  s 
vlasničkim pozicijama temeljem kojih se ostvaruju glasačka prava na skupštini.

Ako  dioničara  ili  više  dioničara  na  Glavnoj  skupštini  zastupa  opunomoćenik  uz 
prijavu  za  sudjelovanje  na  Glavnoj  skupštini  podnesenu  u  gore  navedenom  roku 
prilaže  se  pisana  punomoć  za  zastupanje,  u  skladu  s  odredbama  Statuta  Društva, 
ukoliko punomoć već nije pohranjena u Društvu. Preslik potpisane punomoći može se 
Društvu dostaviti i elektronskim putem na adresu: pravna-sluzba@jadranka.hr.

Pisana  punomoć  mora  sadržavati  naznaku  dioničara  koji  izdaje  punomoć  i 
opunomoćenika,  ukupnu  nominalnu  vrijednost  dionica  i  broj  glasova  kojima 
raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj 
skupštini, datum izdavanja i vrijeme valjanosti punomoći, potpis dioničara koji izdaje 
punomoć.

Prijava se podnosi upravi Društva u sjedištu društva, radnim danom od 8 do 14 sati.

Dioničar odnosno opunomoćenik dioničara mora u prijavi, uz svoje osobne podatke 
navesti broj i nominalni iznos dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini moraju (ako 
isti nije pohranjen u Društvu) dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva 
osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Dioničar ili opunomoćenik dioničara koji ne ispunjava  prethodno navedene uvjete za 
sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala 
Društva  imaju  pravo  zahtijevati  da  se  neki  predmet  stavi  na  dnevni  red  Glavne 
skupštine i da se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo 
mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj 
rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi  dioničara  prijedlozima  odluka  Uprave  i/ili  Nadzornog  odbora, 
odnosno protuprijedlozi o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva, uz 
navođenje njihova imena, prezimena i obrazloženja, trebaju biti zaprimljeni u Društvu 
najmanje  14  dana  prije  održavanja  Glavne  skupštine,  pri  čemu  se  u  taj  rok  ne 
uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu.

Uprava Društva obvezna je na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev 
dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su 
na  dnevnom  redu  Glavne  skupštine,  pri  čemu  se  obavijest  može  uskratiti  samo  u 
slučajevima izrijekom utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima.

VI.)  Ako  na  Izvanrednoj  glavnoj  skupštini  Društva  ne  bude  propisanog  kvoruma, 
nova  sjednica  glavne  skupštine  Društva  održat  će  se  08.  veljače  2018.  u  12  sati  
kongresnoj dvorani hotela Aurora, u  Malom Lošinju, Sunčana uvala 4, a odluke 
će se donositi većinom zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini.

                                                                                                                                          JADRANKA d.d.
                                                                                                                                                 Mali Lošinj